Pirmsskolas vecuma bērni viegli pieņem atšķirīgo, ja pieaugušie ir paraugs tam, kā veidot savstarpējās attiecības, draudzēties, sadarboties. Šī atziņa un laipnība, cieņa un tolerance kā pamatvērtības tika ietvertas iekļaujošu pasākumu ciklā, ko Izglītības iniciatīvu centrs īstenoja ciešā sadarbībā ar Preiļu pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”.
Pasākumi tika veidoti bērniem kopā ar vecākiem, lai sekmētu romu bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un romu ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā.
Nodarbību aprakstus kā metodisko materiālu var izmantot dažādu etnisko grupu bērnu sekmīgai  iekļaušanai pirmsskolas izglītībā un tolerances pret dažādību veidošanai vietējā sabiedrībā. Nodarbības ģimenēm ir labs veids, kā parādīt vecākiem, ko un kā viņi var darīt kopā ar saviem bērniem, lai veicinātu viņu attīstību.
Paldies par sadarbību Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja atklātās mācību krātuves darbiniecēm, īpaši – Preiļu PII „Pasaciņa” administrācijai un pedagogiem.
 Pielikumā lasiet žurnāla “Pirmsskola” jūnija izlaidumu.
Mag.paed. Sandra Kraukle, IIC programmu koordinatore