Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam

Projekta mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa – romu bērni un jaunieši.
Galvenās projekta aktivitātes: apmācības par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, romu mediatoru apmācība un darbība, resursu centru romu bērniem un jauniešiem izveide, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošana, informatīvu palīgmateriālu izstrāde,  profesionāļu konsultācijas un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveide u.c.
Plānotie galvenie rezultāti: veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā,  un čigānu kopienas integrācija sabiedrībā, apgūta starptautiskā pieredze un apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidota un apmācīta mediatoru- romu grupa, izveidoti resursu centri mērķa grupai, iesaistīta pamatnācija un mazināti negatīvie stereotipi pret romiem, paaugstināts romu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte (pilsonības iegūšana, brīvprātīgais darbs).
Projekta īstenošanas vieta: 4 Latvijas pašvaldības/reģioni (izņemot Rīgu).
Projekta sadarbības partneri: Resursu centrs Pedverket (Norvēģija) un sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”.
Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.