Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.

Projekta mērķa grupa ir  bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem (ar speciālām vajadzībām).
Galvenās projekta aktivitātes: daudzveidīgi iekļaujoši atbalsta pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei; inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana; informatīvās vides pieejamības uzlabošana; mediatoru apmācība un darbība, sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget; sabiedrības izpratnes un aktīvas līdzdalības veicinošas aktivitātes mērķa grupas tiesību aizstāvībā; sadarbības ar Norvēģijas partneri stiprināšana rīcībspējas stiprināšanai ilgtermiņa darbībai.
Plānotie galvenie rezultāti: mērķa grupai tiks nodrošināts gan integrācijas sociālais efekts, ko dod integrācija vienaudžu vidē un iekļaušanās dažādās dzīves jomās, gan kognitīvās attīstības efekts, gan ievērojami uzlaboti viņu mācību rezultāti; izstrādāti apmācību kursi un izglītoti speciālisti; aktivizētas un izglītotas vietējās kopienas mērķa grupas tiesību aizstāvībā/nodrošināšanā pašvaldību un valsts līmenī; izveidoti jaunu pakalpojumi, kā  mediatoru darbība; uzlabota informatīvās vides pieejamība un izveidots e-info punkts; u.c.
Projekta īstenošanas vieta: 4 Latvijas pašvaldības/reģioni (izņemot Rīgu).
Projekta sadarbības partneri: Resursu centrs Pedverket un biedrība „Izglītības projekti”.
Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projektu līdzfinansē: Cēsu novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas pašvaldība un Preiļu novada pašvaldība.