Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma

Apjoms: 72 stundas.

Programmas mērķis: sagatavot mērķa grupas dalībniekus par mācību ekspertiem – konsultantiem, kuri spēj sniegt praktisku un profesionālu atbalstu novada/pilsētas vai cita reģiona pirmsskolām pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Uzdevumi:

  • izmantojot daudzveidīgas metodes, nodrošināt mērķa grupai šādu prasmju apguvi: pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšana un individuālā konsultēšana; rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izstrāde; darbs ar pieaugušo auditoriju;
  • regulāri iegūt dalībnieku atgriezenisko saiti nepieciešamo korekciju veikšanai programmas kvalitatīvajai uzlabošanai tās īstenošanas laikā un veikt programmas apguves novērtēšanu.
Pedagoģiskajam darbam šobrīd tiek izvirzītas jaunas prasības, kuras nosaka veikt izglītības procesa kvalitatīvās reformas, nodrošināt ikvienam izglītības pieejamību, demokrātisko vērtību apguvi, respektēt katra bērna spējas, intereses un vajadzības, skolotājiem pašiem būt aktīviem savā vietējā kopienā un mācīt to jaunajai paaudzei. Reģionos ir nepieciešami mācību eksperti – konsultanti, kuri spēj sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un mācīšanās grupu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos.

Mērķauditorija: pedagogi – līderi, profesionālās pilnveides nodarbību vadītāji, pašvaldību darbinieki – izglītības eksperti un citi izglītības speciālisti ar tādām personīgajām īpašībām kā tolerance, spēja sniegt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties.

Plānotie rezultāti: dalībnieki būs apguvuši prasmes pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā, ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2018.gada maijs – novembris.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.