Tolerance kā personības kvalitāte

Projekta mērķis ir stiprināt dažādu etnisko grupu savstarpējo izpratni un demonstrēt multikulturālas kopienas ieguvumus, popularizējot tolerances piemērus par panākumiem starpkultūru saskarsmē.

Projektā plānotā aktivitāte: videofilma “Tolerance kā personības kvalitāte”
Projekta mērķa grupa:
TIEŠĀ MĒRĶA GRUPA:
  • Jēkabpils pilsētas pašvaldības institūciju darbinieki, kuru darbs saistīts ar integrāciju, darbu ar dažādu etnisko grupu klientiem, komunikāciju un izglītību;
  • plašāka vietējā Jēkabpils sabiedrība/kopiena;
NETIEŠĀ MĒRĶA GRUPA:
  • NVO, īpaši mazākumtautību;
  • plašāka vietējā Zemgales reģiona sabiedrība.
Projekta finansētājs: LR Kultūras ministrija.
Projekta īstenošanas vieta: Jēkabpils pilsēta.