2020. gada kursu grupas ir nokomplektētas.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas nepieciešamības apraksts: Programmas nepieciešamības apraksts: 2019. gadā reģionos tika īstenota programmas 1. līmeņa kurss, kuru apguva vairāk kā 68 dalībnieki. Lai veicinātu kursa ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību, 2020. gadā tiek īstenota kursa 2. līmeņa programma.

Mērķauditorija: tikai mācīšanās konsultanti, kuri apguvuši kursa 1.līmeņa programmu (VISC apliecība). Programmā tiks uzņemti 40 dalībnieki (2 grupas).

Plānotie rezultāti

Pēc programmas apguves dalībniekiem būs apguvuši:

– Papildus prasmes

  • Demokrātijas vērtības un pilsoniskā līdzdalība;
  • Bērncentrētu materiālu veidošana;
  • Pārmaiņu procesu vadība;

– Padziļināta prasmes:

  • Darbs ar pieaugušo auditoriju;
  • Rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2020.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.