Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”, 2.līmenis

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

2020. gadā reģionos tika īstenota programmas “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” 1. līmeņa kurss. Lai veicinātu kursa ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību, tiek īstenota kursa 2. līmeņa programma.

Mērķauditorija: pirmsskolu pedagogi – mācīšanās konsultanti, kuri apguvuši kursa 1.līmeņa programmu (VISC apliecība). Programmā tiks uzņemti 40 dalībnieki (2 grupas).

Plānotie rezultāti

Pēc programmas apguves dalībniekiem būs apguvuši:

– papildus prasmes:

  • demokrātijas vērtības un pilsoniskā līdzdalība;
  • bērncentrētu materiālu veidošana;
  • pārmaiņu procesu vadība;

– padziļinātas prasmes:

  • darbs ar pieaugušo auditoriju;
  • rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2021.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.