Pedagogu, vecāku vidū un sabiedrībā kopumā arvien vairāk tiek runāts par to, ka jaunajai paaudzei nepieciešama laba izglītība, pašlaik valstī tiek īstenoti apjomīgi projekti, lai bērni saņemtu 21. gadsimtam atbilstošu izglītību.
Izglītības jomas profesionāļiem izglītības kvalitātes jēdziens ir saprotams. Lai arī kvalitāte izglītībā tiek traktēta dažādi, taču kopumā tā tiek definēta kā pazīme vai pazīmju kopums, kas raksturo procesa un rezultāta atbilstību noteiktām, iepriekš paredzētām (izvirzītām) prasībām, mērķiem un cerībām.
Vecāki, apzinoties izglītības nozīmi, cenšas savam bērnam sameklēt gan labāko pirmsskolas izglītības iestādi un skolu, gan labāko skolotāju, balstoties uz savu pieredzi, personīgajiem kontaktiem, radu vai paziņu ieteikumiem, izglītības iestādes reputāciju un reitingiem.
Kā vecākiem „ieraudzīt” kvalitatīvu izglītību, saprast, ka bērns to saņem?
Ja jūsu bērns ar prieku iet uz „dārziņu” vai skolu, labi jūtas grupā vai klasē, no pedagogu puses ir pozitīva, sirsnīga, bērna pašapziņu stiprinoša attieksme un saskarsme ar bērnu, tad vienu no izglītības kvalitātes rādītājiem – skolotāja un bērna mijiedarbību esat ieraudzījuši. Sarunas, jautājumi, skolotāja cieņa, uzmanība un atbalsts stimulē bērnu domāšanu un mācīšanos. Sadarbība ar ģimeni kā vēl viens kvalitatīvas izglītības priekšnoteikums tiek īstenots, ja ar skolotājiem esat nodibinājuši cieņas un savstarpējās izpratnes piepildītas attiecības, tiekat uzklausīti un iespēju robežās respektēti, pastāvīgi zināt, kas notiek bērna grupā vai klasē, esat aicināti piedalīties pasākumos, mācībās, atbalstīt notiekošo. Vecāku iesaistīšana bērnu izglītības procesā nosaka bērnu izaugsmes gaitu.
Ja jūsu bērna grupā vai klasē nav atstumto bērnu, bērni tiek mudināti draudzēties, rūpēties, atbalstīt vienam par otru, neskatoties uz tautību, sociālo stāvokli, speciālajām vajadzībām, tad skolotājs savā darbā ietver mūsdienās neatņemamu kvalitatīvas pedagoģijas sastāvdaļu – iekļaujošu izglītību, atšķirīgā pieņemšanu un audzina bērnos demokrātiskās vērtības. Ikvienam bērnam ir tiesības mācīties kopā ar citiem, būt cienītam un novērtētam, piedalīties un īstenot savas spējas un potenciālu.
Ja bērns labprāt mācās, tad darba plānošana, bērnu sekmju, attīstības novērtēšana un dažādu mācīšanās metožu izmantošana kā pedagoga darba un izglītības procesa kvalitātes rādītāji ir atbilstošā līmenī. Novērtēšana palīdz skolotājiem saprast, kad bērni ir patiešām gatavi, lai viņiem mācītu jaunas prasmes un zināšanas, bet plānošana palīdz atrast vislabāko veidu, kā to darīt. Bērnus būs vieglāk motivēt turpināt mācības, ja viņi agrā bērnībā redzēs, ka zināšanas noder dzīvē, ka viņi var būt sekmīgi mācībās. Tāpēc jau pirmsskolas skolotājam jāorganizē mācīšanās ar jēgu, nozīmi, nevis vienkārši „lai tikai bērns būtu aizņemts”. Ja bērns uzdevumu nespēj izpildīt vai rezultāts nav gaidītais, cēlonis nav jāmeklē tikai bērnā. Iespējams, arī skolotājs ir izvēlējies nepiemērotas mācīšanas metodes, paņēmienus, tie ir jāmaina.
Ja tiekat aicināti labiekārtot grupas telpu vai klasi, tad ar savu dalību palīdzat nodrošināt vēl vienu kvalitatīvas pedagoģijas priekšnoteikumu – bērnu attīstību un mācīšanos veicinošas vides veidošanu. Ja bērns atrodas drošā, kārtīgā, patīkamā grupā vai klasē, sadarbojas ar citiem bērniem un pieaugušajiem, ir pieejami daudzveidīgi, vecumposmam un apgūstamajai mācību programmai atbilstoši materiāli, tiek sekmēta bērnu mācīšanās.
Bērni mācās un attīstās labāk tad, ja skolotāji, apgūst un izmanto mūsdienīgas, efektīvas mācību metodes, atbilstošas katram bērnam. Tāpēc svarīga pedagogu profesionālā pilnveide. Ja jūsu bērna skolotājs kādu dienu nav ar bērniem, bet ir „kursos”, mācās, tad novērtējiet to kā bērnu ieguvumu.
Skolotājam, nenoliedzami, ir noteicošā ietekme uz bērnu mācīšanos, taču vecāki un citi tuvākie ģimenes locekļi ir iesaistīti bērna mācīšanās un attīstības procesā kopš bērna dzimšanas, veido izpratni par to, kas ir labs vai slikts, vērtīgs vai nevajadzīgs, kāda ir pieņemama uzvedība, ko drīkst un ko nē.
Vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību. Ģimenēm ir galvenā ietekme uz bērnu sasniegumiem visas dzīves laikā.
 
Ko vecāki var darīt, lai bērns saņemtu kvalitatīvu izglītību?
Būt par piemēru savam bērnam, mācīties pašiem kaut ko jaunu, lasīt, interesēties, saprast, ko nozīmē kvalitatīva izglītība.
Veidot cieņpilnas attiecības ar skolotājiem.
Būt aktīviem, komunicēt un sadarboties ar citiem vecākiem, piedalīties vecākiem domātajās aktivitātēs izglītības iestādē, pašvaldībā.
Rosināt diskusijas par izglītību ar skolotājiem, citiem vecākiem, izglītības ekspertiem, lai panāktu vienotu izpratni un saskatītu savas iespējas izglītības kvalitātes pilnveidē.
Sarunāties ar skolotājiem, stāstīt par to, kas bērnam interesē, veicas, kur nepieciešama skolotāja palīdzība, konsultēties, interesēties, kā atbalstīt savu bērnu.
Piedāvāt savas profesionālās zināšanas vai materiālus, ja tās var bagātināt tēmu, kuru bērni apgūst.
Mācīt bērniem, ka esam dažādi, lai neviens netiktu atstumts un nodarīts pāri.
Lūgt skolotājus dalīties ar jaunāko informāciju par bērnu attīstību, izglītību.
Nebaidīties iestāties par saviem bērniem, meklēt profesionāļu atbalstu, ja ir nepieciešams. Būt neatlaidīgiem, censties panākt pozitīvas pārmaiņas.
Aizstāvēt savu bērnu intereses un iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, sākot no pirmsskolas posma.
Atrast laiku bērnam.
Jums ir svarīga bērnu izglītības kvalitāte? Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli: iicbirojs@gmail.com
Lasiet dažu Jēkabpils vecāku viedokļus šeit .
Projektu finansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Mag.paed. Sandra Kraukle, IIC programmu koordinatore