Šobrīd mūsdienu sabiedrība dzīvo un mijiedarbojas pieaugoši globalizētā pasaulē, kas strauji attīstās un mainās.  Palīdzēt cilvēkiem neapjukt un nepazust šajā strauji mainīgajā pasaulē var globālā izglītība, kas atver cilvēku prātus un sirdis mūsdienu globalizētās pasaules realitātei (Māstrihtas Globālās izglītības deklarācija, 2002). Globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas balstās tādās universālās vērtībās kā taisnīgums, sadarbība, tolerance, solidaritāte, vienlīdzība un cieņa.

Globālā izglītība sākas ar izpratnes palielināšanu par pasaules mēroga problēmām – nabadzība, migrācija, nevienlīdzība, klimata pārmaiņas u.c. – ko izraisa nevienmērīga resursu sadale, vides degradācija, vardarbīgi konflikti vai cilvēktiesību pārkāpumi, tādējādi palīdzot dziļāk izprast sarežģītās cēloņsakarības un to savstarpējās saistības. Globālās izglītības mērķis ir veidot iekļaujošu un ilgtspējīgi dzīvot spējīgu sabiedrību, mainot cilvēku attieksmi un palīdzot viņiem apzināties savu lomu, un atbildību pasaules norisēs. Globālā izglītība māca saskatīt, kā cilvēki ar saviem individuālajiem lēmumiem un attieksmi ietekmē planētu, uz kuras dzīvo, un savus līdzcilvēkus. Tā veido sapratni par starptautiskās attīstības prioritātēm un pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem, liekot aizdomāties un rosinot diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kā šie notikumi ietekmē katru no mums, mūsu ģimenes locekļus, mūsu pilsētu un valsti. Globālā izglītība aicina domāt par to, kā mēs paši ar savu rīcību varam ietekmēt cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, un, ko varam darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot. Tādejādi, globālā izglītība motivē un palīdz cilvēkiem kļūt par aktīvākiem, atbildīgākiem savas pilsētas, valsts un visas globālās pasaules pilsoņiem.

No 2017. gada novembra Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir iesaistījies starptautiskas iniciatīvas „Globālās pilsoniskās izglītības veicināšana – tilts uz ilgtspējīgu attīstību” īstenošanā, kuras galvenais mērķis ir caur izglītību mobilizēt globālo pilsonisko sabiedrību, lai efektīvi veicinātu taisnīgumu un izskaustu nabadzību. Projekta īstenošanā iesaistīti 16 partneri no dažādām Eiropas valstīm. 

Trīs gadu garumā projekta partneri veidos koalīciju, kuras uzdevums būs palielināt Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas veidot un attīstīt sadarbību ar partneriem visā pasaulē, īstenos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu aizstāvības aktivitātes dalībvalstu nacionālajos, Eiropas un pasaules līmenī, veicinās partnerību veidošanos un nostiprināšanos starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politikas veidotājiem, pētniekiem, privātā sektora un u.c. nozaru pārstāvjiem, kā arī stiprinās NVO iespējas radīt un izmantot inovatīvas pieejas pilsoniskās sabiedrības iesaistei un izglītošanai. Ar ES finansējumu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, šis projekts tiks īstenots arī Jēkabpils pilsētā.