PAR MUMS

Darbības uzsākšana Latvijā starptautiskas programmas „Soli pa solim” ietvaros. Programmas mērķis – ieviest un īstenot Latvijas izglītības iestādēs bērncentrētu pieeju. Programmas būtība balstīta uz Ž. Piažē, Ļ. Vigotska, Dž.Djuī, E. Eriksona un citu pētnieku atziņām par bērna attīstību, uzsverot individuālu pieeju bērnam, ievērojot katra intereses, vajadzības un attīstības tempu. Programma nodrošina bērna darbības izvēli, veidojot atbilstošu vidi – aktivitāšu centrus, kuru materiālā bāze rosina aktīvu pētniecības darbību, veicina bērna spēju un prasmju attīstību.

  PAR MUMS

Biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” nodibināšana. Biedrības dibinātāji – četras pašvaldības (Jēkabpils, Valmieras, Jelgavas un Rēzeknes), trīs pedagoģiskās augstskolas (RA, RPIVA, DU) un Sorosa fonds – Latvija. Par biedrības biedriem kļūst pašvaldības, izglītības iestādes, izglītības darbinieki un pedagogi.

  PAR MUMS

Biedrība iegūst izglītības iestādes statusu, tā tiek reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā kā Izglītības iestāde.

  PAR MUMS

Biedrība iegūst sabiedriskā labuma statusu. Darbības jomas, kurās tiek veikta sabiedriskā labuma darbība: izglītības veicināšana, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

  PAR MUMS

Biedrība iegūst jaunu izglītības iestādes statusu. No 2023.gada 2.februāra esam Pedagogu neformālās izglītības iestāde “Izglītības iniciatīvu centrs”.

  PAR MUMS

Misija – stiprināt izglītības kvalitāti globālās izglītības kontekstā un veicināt izmaiņas izglītības sistēmā. Darbības vīzija – bērni, kuri labprāt un ar prieku iet uz skolu.

starptautiska
PIEREDZE

PROFESIONALITĀTE
UN ATBILDĪBA

KVALITĀTE
UN EFEKTIVITĀTE

RADOŠUMS UN
ATVĒRTĪBA

Pieredze

IIC izstrādā un īsteno nacionāla un starptautiska mēroga projektus.

Tālākizglītības programmas

IIC piedāvā 27 tālākizglītības programmas un organizē seminārus.

Publikācijas

IIC izdod metodiskus materiālus izglītības jomas darbiniekiem un bērniem.

Pētījumi

IIC veic un publicē pētījumus izglītības, integrācijas un pilsoniskas sabiedrības jomās.

Līdzdalība

IIC iniciē un veic nevalstisko organizāciju un reģionu kopienu interešu aizstāvību.

Sadarbība

IIC ir atvērta un aicina uz sadarbību un kopīgu projektu īstenošanu.

IIC DARBĪBAS JOMAS

 

Kvalitatīva globālā izglītība

Bērnu tiesību aizsardzība

Bērnu un jauniešu līdzdalība

Iekļaujoša izglītība

Attīstības sadarbība

STEAM pieeja izglītībā

Pilsoniska sabiedrība

Multikulturāla izglītība