Jūlijā vidū IIC piedalījās starptautiskā projekta „INOVATĪVS SKOLOTĀJS – MOTIVĒTS SKOLNIEKS: SADARBĪBAS PIEEJA PROBLĒMU RISINĀŠANĀ” noslēguma konferencē, kas norisinājās Sesimbrā (Portugāle). Projekts noslēdzas septembrī un tā ir pirmā IIC iniciatīva integrētās STEAM pieejas īstenošanai ietvaros.
Konferences laikā 10 projekta partneri no 8 valstīm (Latvijas, Lietuvas, Grieķijas, Spānijas, Igaunijas, Portugāles, Bulgārijas un Itālijas) apkopoja projekta laikā gūto pieredzi un rezultātus. Noslēguma konferencē tika vēlreiz uzsvērtas galvenās integrētās STEAM pieejas priekšrocības, kas dod iespēju skolotājam īstenot projektos balstītu mācīšanu, aptverot 5 disciplīnas (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku), palīdz skolēniem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību dažādu mācību priekšmetu ietvaros un saista mācības ar reālo dzīvi, kā arī veicina sadarbību un iekļaujošu mācīšanās vidi, kur katrs skolēns var iesaistīties un dot savu ieguldījumu.
Konferences dalībnieki atzina, ka projekts ir veicinājis izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidojis pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu  starp projektā iesaistīto valstu pedagogiem.
Noslēguma konferencē tika prezentēti arī projekta partneru labās prakses piemēri STEAM pieejas īstenošanā, kas elektroniskā veidā tiks apkopoti un būs pieejami jebkuram skolotājam projekta vadošā partnera – Lietuvas valsts Izglītības Attīstības centra – mājas lapā: http://www.upc.smm.lt/. Turpat jebkurš interesents varēs iepazīties arī ar digitālo mācīšanās objektu piemēriem.
Kristīne Liepiņa, IIC projektu vadītāja