2020. gada kursu grupas ir nokomplektētas.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: sagatavot mērķa grupas dalībniekus par mācību konsultantiem, kuri spēj sniegt praktisku un profesionālu atbalstu novada/pilsētas vai cita reģiona pirmsskolām pirmsskolas izglītības mērķu sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas nepieciešamības apraksts: reģionos ir nepieciešami mācīšanās konsultanti, kuri spēj sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un mācīšanās grupām profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos, ieviešot 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumus Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.

Mērķauditorija: pedagogi – līderi, profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji, pašvaldību darbinieki – izglītības eksperti un citi izglītības speciālisti ar tādām personīgajām īpašībām kā tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties.

Plānotie rezultāti

Nodarbību apguves rezultātā dalībniekiem būs apguvuši prasmes:

  • darbā ar pieaugušo auditoriju;
  • pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā;
  • rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2020.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.