VISAS GRUPAS IR NOKOMPLEKTĒTAS.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: sagatavot mērķa grupas dalībniekus par konsultantiem, kuri spēj sniegt praktisku un profesionālu atbalstu novada/pilsētas vai cita reģiona pirmsskolām pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas nepieciešamības apraksts: reģionos ir nepieciešami mācīšanās konsultanti, kuri spēj sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un mācīšanās grupu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos, ieviešot 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumus Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.

Mērķauditorija: pirmsskolu pedagogi – metodiķi, PII vadītāju vietnieki mācību darbā.

Pieteikšanās dalībai programmā:

Forma: pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas iesniedz brīvas formas pieteikumu, nosūtot to uz e-pastu iicbirojs@gmail.com, kurā norāda pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas nosaukumu, kontaktpersonu, tālruni un izvirzītā kandidāta(-u) vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni un e-pastu. 

Plānotie rezultāti

Nodarbību apguves rezultātā dalībnieki būs apguvuši prasmes:

  • darbā ar pieaugušo auditoriju;
  • pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā;
  • rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2021.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.