Lai piedalītos šajā programmā, jāievēro:

1. No vienas izglītības iestādes tālākizglītības programmas apguvei uzņemam ne vairāk kā 3 dalībniekus.  

2. Dalībai seminārā katram dalībniekam jābūt individuālam pieslēgumam (ekrānšāviņš apliecinās dalībnieku klātbūtni). 

3. Kamerai nodarbību laikā jābūt ieslēgtai visu laiku.

4. Apliecības tiek izsniegtas pēc 100% apmeklējuma (četras nodarbību dienas + mājas darbs) – neplānot citus darbus semināra laikā.  

5. Pirmās divas nodarbību dienas notiek ZOOM platformā, bet turpmākās epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās gadījumā varētu notikt klātienē (iespējams, Rīgā, bet vieta tiks precizēta nedēļu pirms semināra nodarbības). Lai klātienes nodarbībām varētu nodrošināt atbilstošas telpas, semināra norises datumi var tikt mainīti.

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi, kuri strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam.

Programmas mērķis: 

paaugstināt pirmsskolu pedagogu kompetences, paplašinot zināšanas par atbilstošu mācīšanās pieeju un daudzveidīgu stratēģiju izmantošanu bērnu pratību pamatu veidošanai.

Programmas uzdevumi: 

  • pilnveidot pedagogu zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem, bērnu spēju mācīties, mācīšanās dabiskajiem procesiem;
  • iepazīstināt ar praktiskām metodēm jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai zināšanu, izpratnes, caurviju un pamatprasmju apguvei, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām;
  • padziļināt izpratni par sociāli emocionālo prasmju apguvi pirmsskolā, vērtībās balstītu ieradumu veidošanas iespējām.

Plānotie rezultāti:

programmas apguves rezultātā skolotāji paplašina zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem un bērnu spējām mācīties, par bērna izziņas darbības, sistēmiskās domāšanas pilnveidi un konstruktīvisma pieejas īstenošanu. Dalībnieki apgūst praktiskas metodes jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām.

Pieteikšanās programmai:

1.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināru datumi 21.-22.04., 06.-07.05.

2.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināru datumi 11.-12.05., 14.-15.06.

3.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināru datumi 12.-13.05., 17.-18.06.

4.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināra datumi 17.-18.05., 21., 28.06.

5.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināra datumi 20.05., 28.06., 01.07., 05.07.

6.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināra datumi 24.05., 29.06., 02.07., 06.07.

7.grupa – NOKOMPLEKTĒTA, semināra datumi 01.06., 30.06., 06.-07.07.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2021.gads.

Dalība programmā apmaksāta no Latvijas valsts budžeta.
Dalībnieki saņems VISC apliecības.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.