Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina pašreizējās paaudzes vajadzības, neradot draudus nākamajām paaudzēm apmierināt to vajadzības.  
Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības fondi ir lielākais publiskais finansējums Latvijā (apmēram 70% no visām publiskajām finansēm), tieši pašvaldības attīsta un veido vietējo ekonomiku un uztur plānošanas procesus. Šajā kontekstā pašvaldībām būtu jāīsteno  stratēģija „Domā globāli, rīkojies lokāli”, kurā galvenajiem uzstādījumiem būtu jābūt: laimīgs cilvēks, veselīgs dzīvesveids, radoša un iecietīga sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un pašvaldība kā uzticams partneris. Arī sabiedrības iesaistes veicināšanā tieši pašvaldībai ir vislielākā loma, jo tā ir vistuvāk cilvēkiem esošā pārvaldes struktūra un ‘uzticības persona’. Savukārt, ilgtspējīgas attīstības veicināšanā pašvaldība ir gan labā piemēra demonstrētājs, gan izglītības un informācijas nodrošinātājs.
Vietējās ekonomiskās attīstības mērķis ir uzlabot cilvēku ekonomisko nākotni un dzīves līmeni. Tas ir process, kurā pašvaldības, privātā un nevalstiskā sektora partneri strādā kopā, lai radītu labvēlīgākus apstākļus cilvēku dzīves kvalitātei. Arī nelielas pašvaldības vai kopienas var plānot vietējās ekonomikas attīstību. Pasaulē un Eiropā ir daudz piemēru, kur tieši vietējie cilvēki  ir ieviesuši tādas iniciatīvas savās pašvaldībās, kuras ir rezultējušās ar izmaiņām visā valstī. Piemēram, Dānijā, Zviedrijā, Vācijā, Slovākijā populāras ir enerģētikas kopienas – kopienas izveido un uztur energoapgādes kompānijas un ir noteicējas par tām, pašas veido un nosaka izmaksas.
Šāda veida darbības sauc par “kopienu ekonomiku”. Kopienu ekonomikas plānošana ir viens no galvenajiem elementiem, lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par to, kurā attīstības virzienā pielikt visvairāk pūļu – vai tā būs labāka esošo resursu izmantošana, vai naudas taupīšana, vai arī pašvaldības resursu saprātīga izmantošana uzņēmējdarbības veikšanai (no uzņēmējdarbības pastarpināti labumu gūst visi kopienas iedzīvotāji).  Vietējās kopienas gan nereti nenovērtē sava kapitāla nozīmību, un arī indivīdi bieži vien neapzinās savu piederību vietējai kopienai kā unikālu vērtību. Tomēr vietējās kopienas – aktīvu, zinošu, prātīgu, izdarīgu vietējo cilvēku – loma pašvaldības un valsts attīstības kontekstā ir ļoti būtiska.
 

ILGTSPĒJĪGI ATTĪSTĪBAS MĒRĶI IR LABĀKAS NĀKOTNES GARANTS. VISI KOPĀ MĒS TOS VARAM SASNIEGT.

 

 
Informāciju sagatavoja:  Dr.paed. Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore