Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”, 2.līmenis

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

Lai veicināti 1.līmeņa kursa “Mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību, tiek īstenota kursa 2. līmeņa programma.

Mērķauditorija: pirmsskolu pedagogi – mācīšanās konsultanti, kuri apguvuši kursa 1.līmeņa programmu (VISC apliecība). Programmā tiek uzņemti 40 dalībnieki (2 grupas).

Plānotie rezultāti

Nodarbību apguves rezultātā dalībnieki būs apguvuši padziļinātas prasmes šādās tēmās:

    • demokrātijas vērtības un pilsoniskā līdzdalība izglītībā,
    • bērncentrētu materiālu veidošana,
    • pārmaiņu procesu vadība, 
    • darbs ar pieaugušo auditoriju, 
    • rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai izveidē.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2023.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.