Grupas tiek komplektētas sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONA VAJADZĪBĀM”

Programmas apjoms: 72 stundas.

Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs.

Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle.

Programmas mērķis: sagatavot mērķa grupas dalībniekus par konsultantiem, kuri spēj sniegt praktisku un profesionālu atbalstu novada/pilsētas pirmsskolām pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas nepieciešamības apraksts: reģionos ir nepieciešami mācīšanās konsultanti, kuri spēj sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un mācīšanās grupu profesionālās darbības pilnveidei pirmsskolās reģionos, ieviešot 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumus Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem“.

Mērķauditorija: pirmsskolu pedagogi un metodiķi, kuri iepriekš šo programmu nav apguvuši.

Pieteikšanās dalībai programmā:

Forma: pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas iesniedz brīvas formas pieteikumu, nosūtot to uz e-pastu iicbirojs@gmail.com,  kurā norāda pieteiktā dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni un e-pastu, kā arī kontaktpersonu no pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas.

Programmas norises laiks: augusts – novembris.

1.grupas apmācības dienas

08.-09.08.2023., 11.-12.09.2023., 03.10.2023.(praktiskā diena), 25.-26.10.2023.

2.grupas apmācības dienas

10.-11.08.2023., 14.-15.09.2023., 05.10.2023.(praktiskā diena), 31.10.-01.11.2023.

3.grupas apmācības dienas

16.-17.08.2023., 19.-20.09.2023., 10.10.2023.(praktiskā diena), 06.-07.11.2023.

Plānotie rezultāti

Nodarbību apguves rezultātā dalībnieki būs apguvuši prasmes:

    • kvalitatīvas pedagoģijas principu atpazīšanā,
    • pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā,
    • rekomendāciju un ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības kvalitātes uzlabošanai,
    • darbā ar pieaugušo auditoriju.

Programmas īstenošanas vieta: Rīga, Pierīga.

Programmas īstenošanas laiks: 2023.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.