Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas mērķis: 

paaugstināt pirmsskolu pedagogu kompetences, paplašinot zināšanas par atbilstošu mācīšanās pieeju un daudzveidīgu stratēģiju izmantošanu bērnu pratību pamatu veidošanai.

Programmas uzdevumi: 

  • pilnveidot pedagogu zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem, bērnu spēju mācīties, mācīšanās dabiskajiem procesiem;
  • iepazīstināt ar praktiskām metodēm jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai zināšanu, izpratnes, caurviju un pamatprasmju apguvei, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām;
  • padziļināt izpratni par sociāli emocionālo prasmju apguvi pirmsskolā, vērtībās balstītu ieradumu veidošanas iespējām.

Plānotie rezultāti:

programmas apguves rezultātā skolotāji paplašina zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem un bērnu spējām mācīties, par bērna izziņas darbības, sistēmiskās domāšanas pilnveidi un konstruktīvisma pieejas īstenošanu. Dalībnieki apgūst praktiskas metodes jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām.

Programmas īstenošanas laiks: 2023.gads.

Dalība programmā apmaksāta no Latvijas valsts budžeta. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.
Dalībnieku pieteikumi tiek pieņemti: REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA.
Kad grupa būs nokomplektēta, reģistrācija tiks apturēta.