Darbīgās kopienas

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Latgales reģiona iedzīvotājiem sadarbības un uzticēšanās prasmes Darbīgo kopienu izveidei un stiprināšanai, demonstrējot kopienu sadarbības iniciatīvu priekšrocības ilgtspējas kontekstā. Projekts ir specifiski mērķēts uz to, lai veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām (piemēram, vecākiem),  pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c.

Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions.
 
Sadarbības partneri:
 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
 • Rēzeknes novada pašvaldība
 • Preiļu novada pašvaldība
 • Augšdaugavas novada pašvaldība
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Krāslavas novada pašvaldība
 
Mērķa grupa: Latgales reģiona iedzīvotāji. Iniciatīvas ietvaros tiek īstenoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienas aktīvistiem, veidojot un nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves telpas uzlabošanai. Latgales reģionā ir izveidoti 8 kopienu resursu centri, un plānots izveidot vēl divus centrus Krāslavas novadā. Katrs kopienu resursu centrs ir atšķirīgs un veidots atbilstoši vietējās kopienas cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Tajos tiek organizēti daudz un dažādi pašu kopienas aktīvistu iniciēti pasākumi un aktivitātes, lai aktivizētu vietējo sabiedrību, bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat, tiks sniegta iespēja pašvaldību izglītības iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem īstenot pašiem savus projektus kopīgās dzīves telpas veidošanā, ļaujot piedzīvojot, kā kopiena, darbojoties kopā, var izdarīt kaut ko labu savai pilsētai un videi, kurā dzīvo. Aktivitāšu īstenošanā jau iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas un vairāk nekā 2000 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji.
Ilgtspēja: projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības stiprināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana).
Galvenās projekta aktivitātes 2022.-2024.:
 • Kopienu iniciatīvu īstenošana 8 kopienu resursu centros;
 • Apmācības kopienu pārstāvjiem divās jaunajās KRC izveides vietās Krāslavas novadā;
 • Divu jaunu KRC izveidošana, to darbības uzsākšana;
 • Mazo grantu programma Latgales reģiona NVO un aktīvistiem (apmācības, konsultatīvais atbalsts);
 • Semināri skolotājiem (apjoms – 36 stundas) sešās projekta norises pašvaldībās (atbalsta UNESCO);
 • Kopienu ilgtspējas stiprināšana (darbnīcas, konsultatīvais atbalsts);
 • Atbalsta materiālu izstrāde;
 • Iniciatīvas dalībnieku simpozijs – kopienu labās pieredzes apmaiņas un veicināšanas pasākums
 
Projekta īstenošanas laiks: 2019. – 2024.
Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed., e-pasts: iic.daiga@gmail.com.
Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr.:65235635, e-pasts: iic.kristine@gmail.com.
Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.
 
 
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/