Inovatīvs skolotājs – motivēts skolēns: sadarbības pieeja problēmu risināšanā

Mērķis: attīstīt pedagogu kompetences, īpaši integrētās STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika) mācīšanas prasmes, balstoties uz sadarbības pieeju problēmu risināšanā (Collaborative problem solving – CPS) un pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistītajām valstīm.

Projekta uzdevumi:
  • attīstīt pedagogu integrētās mācīšanas prasmes, balstoties uz CPS;
  • izstrādāt pedagogu tālākizglītības programmu un daudzveidīgus mācību materiālus;
  • izpētīt jaunas mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas formas;
  • palīdzēt skolotājiem bērnu motivēšanā un iedvesmošanā atklājumiem un mācībām;
  • dalīties labās prakses pieredzē skolēnu intereses palielināšanā par STEM un tehnisko radošumu, kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu, iniciatīvu, uzņēmējdarbības kompetencēm, aktīvu ieguldījumu sabiedrības progresa veicināšanā.
Partneri: 10 organizācijas no 8 valstīm: Latvija, Lietuva, Grieķija, Spānija, Igaunija, Portugāle, Bulgārija, Itālija.
Projekta vadošais partneris: Lietuvas valsts Izglītības Attīstības centrs.
Asociētie partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Alūksnes novada vidusskola, Valmieras sākumskola, Valmieras Valsts ģimnāzija.
Projekta rezultāti:
  • Pedagogu tālākizglītības programma integrēto mācīšanas prasmju attīstīšanai,
  • Labās prakses piemēru apkopojums;
  • Digitālo mācīšanās objektu apkopojums;
  • Ietekmes izvērtējuma instruments;
  • Nacionālie pasākumi: semināri, informēšanas pasākumi u.c.