Motivācijas programma

MOTIVĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS UN ATBALSTA PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS UN DISKRIMINĀCIJAS RISKAM PAKĻAUTĀM PERSONU GRUPĀM

ESF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākums “Dažādības veicināšana”

Mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas paaugstināšanā.

Specifiskās mērķa grupas:

  • Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji;
  • Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
  • Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.
Īstenošanas laiks: 2020. oktobra – 2022. 31.oktobrim. Laika periods tika dalīts trīs posmos. Katrs posms ilga 6 mēnešus.

Plānotie atbalsta pasākumi:
  • Motivācijas programma katrā posmā (10 nodarbības);
  • Individuālās konsultācijas (veic pārmaiņu aģenti);
  • Speciālistu konsultācijas: psihologs, jurists, karjeras konsultants.