ROMU PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS MONITORINGA ZIŅOJUMS

Eiropas Padomes uzdevumā visās ES valstīs laika periodā 2017.-2020 gads pilsoniskā sabiedrības organizācijas (NVO) veica romu politikas izpēti ar mērķi izstrādāt ieteikumus nacionālo romu stratēģiju uzlabošanai. Latvijā šo uzdevumu veica Izglītības iniciatīvu centrs.

ROMU PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS MONITORINGA PROJEKTS TURPINĀSIES LĪDZ 2025.GADAM

Viens no 2021.gadā apstiprinātā ES Padomes ieteikuma par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību uzdevumiem ir plašāk pārskatīt un uzlabot nacionālās romu stratēģijas, efektīvāk iesaistot romu organizācijas šo stratēģiju izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā.

Projekta ietvaros ir plānots:
  • sagatavot romu pilsoniskās sabiedrības monitoringa ziņojumus;
  • izveidot nacionālo romu pilsoniskās sabiedrības koalīciju un celt šīs koalīcijas dalībnieku kapacitāti un iesaistes spēju lēmumu pieņemšanas procesā;
  • veicināt nacionālo romu pilsoniskās sabiedrības koalīcijas dalībnieku iesaisti dialogā, interešu aizstāvībā un sadarbībā ar valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām.
2022.gadā ir paredzēts sagatavot romu pilsoniskās sabiedrības monitoringa ziņojumu, kurā uzmanība tik pievērsta:
  • romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un aktīvistu līdzdalībai nacionālā romu stratēģiskā ietvara izstrādē,
  • romu stratēģiskā ietvara atbilstībai Eiropas Komisijas Padomes ieteikumam un tajā sniegtajām rekomendācijām, kā arī,
  • romu stratēģiskā ietvara sagaidāmai efektivitātei, piemēram, vai ietvarā ieplānotie mērķi un uzdevumi ir reālistiski un sasniedzami, vai ir plānots atbilstošs institucionālais koordinācijas un starpnozaru sadarbības process, vai ir pārskatāms finanšu atbalsta mehānisms ietvara īstenošanai.
Nacionālie romu pilsoniskās sabiedrības monitoringa ziņojumi tiks izmantoti, lai sagatavotu Eiropas Komisijas novērtējuma ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskā plāna īstenošanu.

Projekta pilnais nosaukums: Preparatory action – Roma Civil Monitoring: Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review

Projekta vadošais partneris: European Commission’s Directorate-General Justice and Consumers.

Saite uz projekta Roma Civil Monitor 2021-2025  mājas lapu: https://romacivilmonitoring.eu/