TRUST

TRUST (Teaming Up Roma and non Roma to VolUnteer for Society Together) jeb UZTICĒŠANĀS, ko finansē Nordplus Adult programma, bija starptautisks Ziemeļvalstu/ Baltijas valstu projekts. Tā mērķis bija izstrādāt novatorisku brīvprātīgā darba programmu pieaugušajiem – romiem un ne-romiem, pamatojoties uz starpkultūru kompetencēm un mācīšanās prasmēm, veidojot savstarpēju uzticēšanos un sociālo integrāciju.

Saskaņā ar daudziem pētījumiem, romi sastopas ar dažādiem sociālajiem šķēršļiem un aizspriedumiem, kas nopietni kavē viņu spēju efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un politiskajā dzīvē. Projekts TRUST nāk ar piedāvājumu problēmas risinājumam, veicinot starpkultūru kompetences attīstību romiem un pieaugušajiem, kas nav romi, izmantojot brīvprātīgo darbu sabiedrībā balstītā un neformālā izglītības vidē.
Projekts veicina Eiropas Padomes Stratēģiskā rīcības plāna Romu un ceļotāju iekļaušanai (2020. – 2025. gads) mērķus, demokrātiskas līdzdalības, sabiedrības uzticības un atbildības veicināšanas, un izglītības pieejamības nodrošināšanas kontekstā.
Projektu īsteno četras organizācijas ar pieredzi pieaugušo neformālajā izglītībā, kopienu veidošanā un romu integrācijas jomā: HELP TO FIT un ROMA COMMUNITY CENTER no Lietuvas, TRAJOSKO DROM no Zviedrijas un Izglītības iniciatīvu centrs.
Projekta ietvaros:
  • tika izstrādāta un izdota labās prakses un novatoriskas brīvprātīgā darba programmas rokasgrāmata romiem un citiem cilvēkiem sociālās integrācijas veicināšanai,
  • tika izstrādāta projekta mājas lapa, kurā tiks apkopoti labās prakses piemēri,
  • tika organizētas paneļdiskusijas un konference par šo tēmu,
  • tika īstenotas nacionālo  balvu “Labākais brīvprātīgais sabiedrības integrācijai” pasniegšanas.
Projektā bija aicināti iesaistīties visi interesenti, kas strādā ar neformālās izglītības metodēm, kas sadarbojas ar romu kopienu – gan sociālie darbinieki un akadēmiķi, gan valsts un pašvaldību iestādes un pieaugušo izglītības centri.
Projekta mājas lapa: TRUST