Globālā izglītība maziem bērniem

Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta atslēdziņa” sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru (IIC) laika periodā no 20.11.2018. līdz 20.04.2019. īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas projektu “Globālā izglītība maziem bērniem” (Līguma Nr.2-2/2018/506).

Projektu līdzfinansē GENE finanšu instruments.
 
Projekta mērķis ir veidot pedagogu izpratni par globālās izglītības tematiku un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), lai veicinātu pedagogu profesionālo izaugsmi un viņu praktiskā pedagoģiskā darba kvalitātes paaugstināšanu. Projekts prioritāri tiks vērsts uz 4.IAM – KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA.
 
Ar šo projektu plānots veikt pirmo soli globālās izglītības izpratnes virzienā, apzinot tēmas aktualitāti un nepieciešamību ar to strādāt jau agrīnajā bērnu vecumā (pirmsskolā).
 
Projekta laikā iegūtās zināšanas uzlabos pedagogu izpratni par attīstības procesiem pasaulē un sasaisti ar Latvijā notiekošo, kā arī aktualizēs globālās izglītības jautājumus pirmsskolas izglītības kontekstā – lai 2019./2020. mācību gadā uzsāktu strādāt ar pilnveidota satura tēmām par globālo izglītību dažādās bērnu vecumgrupās.
 
Plānotās aktivitātes:.
  1. Profesionālās pilnveides kursa un darba lapu pedagogiem izstrāde, iekļaujot gan teorētisko izpratni, gan praktiskas darba lapas.
  2. Profesionālās pilnveides kursa semināru vadīšana.
  3. Projekta noslēguma pasākums – apaļais galds.
Sīkāka informācija:
PII vadītāja Nataļja Staņiševska, tālr.67848498, 26172315, e-pasts: r264pii@riga.lv.
IIC projektu vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr. 65235635, e-pasts: iic.kristine@gmail.com.