BĒRNCENTRĒTAS UN DEMOKRĀTISKAS PIRMSSKOLAS GRUPAS

Pieejams.

Rokasgāmata agrīnās bērnības posma izglītotājiem un aprūpētājiem, kuri strādā ar maziem bērniem un viņu ģimenēm. Šīs rokasgrāmatas nodoms ir palīdzēt sasniegt to, ko vēlamies sasniegt kopā ar bērniem, sagādājot prieku un panākumus gan bērniem, gan mums pašiem. Tajā tiek atklāts, kā veidot sadarbību ar ģimenēm un vietējām kopienām, lai atvieglotu pedagogu darbu un sniegtu vēl lielāku gandarījumu. Materiālā iekļautas vadlīnijas izglītības programmas izstrādei un grupu/klašu veidošanai agrīnās bērnības posmā, izmantojot bērncentrētu pieeju. Saskaņā ar šo pieeju, bērni un viņu ģimenes atrodas pedagoģiskā procesa centrā, tiek izmantoti demokrātiski procesi un darbības un pierādījumos balstītas aktivitātes, kuras atvieglo bērniem zināšanu apguvi un attīstību. Grāmatā iekļauti arī labākie piemēri, kas izstrādāti bērncentrētu agrīnās bērnības programmu ietvaros, lai iedvesmotu izmēģināt citas stratēģijas un  paplašinātu savu pieredzi. Materiāls ir adresēts agrīnās bērnības posma pedagogiem, speciālistiem un citam personālam, kā psihologi, metodiķi, terapeiti un skolotāju palīgi. 

Īsu ieskatu saturā un metodiskajā materiālā skatiet spiežot uz bildes.

Šo rokasgrāmatu var iegādāties, rakstot uz e-pastu iicbirojs@gmail.com. Metodiskā materiāla cena ir EUR 22,31 bez PVN. Iegādājoties vairāk par 20 grāmatām – lielāka atlaide.
Metodiskā materiāla cenā nav iekļauti pasta pakalpojumi.

KVALITATĪVA PEDAGOĢIJA: ZINĀŠANAS PRAKSĒ

Pieejams.

KVALITATĪVA PEDAGOĢIJA: ZINĀŠANAS PRAKSĒ ir starptautiskā profesionāļu tīklā International Step by Step Association (46 valstis) izstrādāts materiāls, kas raksturo kvalitatīvu pedagoģisko procesu. Šis materiāls sniedz izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, atbalstot agrīnās bērnības, pirmsskolas un sākumskolas pedagogu darbu visos līmeņos no prakses līdz politikai.

KVALITATĪBAS PEDAGOĢIJAS PRINCIPI UN TO ĪSTENOŠANAS VADLĪNIJAS piedāvā ietvaru inovācijām, novērtēšanai un uzlabojumiem un rosina to lietotāju atklāt jaunas iespējas, kā labāk veicināt bērnu mācīšanās pieredzes veidošanos.

Izglītības iniciatīvu centrs ir International Step by Step Association dalīborganizācija, un tam ir tiesības izplatīt un iedzīvināt Kvalitatīvas pedagoģijas principus un to īstenošanas vadlīnijas izglītības politikā un praksē.

Īsu ieskatu saturā un metodiskajā materiālā skatiet spiežot uz bildes.

Šo metodisko materiālu var iegādāties, rakstot uz e-pastu iicbirojs@gmail.com. Metodiskā materiāla cena ir EUR 18,18 bez PVN.
Metodiskā materiāla cenā nav iekļauti pasta pakalpojumi.

BĒRNCENTRĒTU GRUPU VEIDOŠANA

Pieejams.

Metodiskais materiāls “Bērncentrētu grupu veidošana” ir paredzēts pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem, kas strādā ar 3 līdz 6 gadus veciem bērniem. Tas iepazīstina ar bērncentrētas pieejas īstenošanas būtību un sasniedzamajiem rezultātiem, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu. Materiālā aprakstīta metodika bērnu aktivitāšu centru veidošanai un bērnu darbības plānošanai tajos kā vienu no nosacījumiem sekmīgai mijiedarbībai starp bērnu un pieaugušajiem. Pirmsskolas sadarbība ar ģimeni un tās lomas akceptēšana sasaucas ar pedagogu un psihologu zinātniskajos pētījumos paustajām atziņām, ka tādējādi bērns attīstās sekmīgāk un veido pozitīvu dzīves pieredzi. Materiālā piedāvātie ieteikumi balstās uz starptautiskas izglītības programmas “Soli pa solim” filozofiskajām nostādnēm.

Īsu ieskatu saturā un metodiskajā materiālā skatiet spiežot uz bildes.

Šis metodiskais materiāls vairs nav piedāvājumā.

BĒRNCENTRĒTAS KLASES VEIDOŠANA -1.KLASE

Pieejams.

Metodikas materiāls “Bērncentrētas klases veidošana”paredzēta pedagogiem darbam ar 6 un 7 gadus veciem bērniem.

Materiālā piedāvātie ieteikumi pedagogiem bērncentrētas klases veidošanai akcentē mācību procesa individualizāciju, ģimenes līdzdalību bērnu izglītošanā, izglītību mūža garumā.

Materiāls sniedz atbildes uz jautājumiem, kas palīdz īstenot bērncentrētu izglītību, veidot bērncentrētu mācību vidi un īstenot tajā mācību procesu:

  • Kas ir bērncentrēta mācīšanās?
  • Kā pedagogam veidot bērncentrētu klasi?
  • Kā panākt ģimenes iesaistīšanos jauno mācīšanas un mācīšanās metožu pielietošanā?
  • Vai bērncentrēts, attīstošs apmācības modelis var būt piemērots citām kultūrām?
  • Kā plānot mācību darbu?

Īsu ieskatu saturā un metodiskajā materiālā skatiet spiežot uz bildes.

Šo metodisko materiālu var iegādāties, rakstot uz e-pastu iicbirojs@gmail.com. Metodiskā materiāla cena ir EUR 14,88 bez PVN.
Metodiskā materiāla cenā nav iekļauti pasta pakalpojumi.

BĒRNCENTRĒTAS KLASES VEIDOŠANA – 2.-4.KLASE

Pieejams.

Metodiskais materiāls “Bērncentrētu klašu veidošana 8, 9 un 10 gadus veciem bērniem” paredzēts sākumskolu pedagogiem. Tas ir loģisks turpinājums iepriekšējam metodiskajam materiālam.

Materiālā piedāvātie nodarbību veidi virza pedagogus no pedagoga vadītas uz bērncentrētu klasi. Piedāvātās metodes sekmē lielāku bērnu brīvību sevis izteikšanā un pasaules iepazīšanā ar darbošanos un savas pieredzes pilnveidošanu, kā rezultātā attīstās bērnu domāšana un mācību motivācija.

Īsu ieskatu saturā un metodiskajā materiālā skatiet spiežot uz bildes.

Šo metodisko materiālu var iegādāties, rakstot uz e-pastu iicbirojs@gmail.com. Metodiskā materiāla cena ir EUR 14,88 bez PVN.
Metodiskā materiāla cenā nav iekļauti pasta pakalpojumi.

BĒRNU UN VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pieejams.

Atbalsta materiāls veidots kā palīglīdzeklis vecākiem un pedagogiem izpratnes veidošanai par nozīmīgākajām bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem.  Tas izstrādāts viegli saprotamā valodā.

Atbalsta materiālu var iegādāties, rakstot uz e-pastu iicbirojs@gmail.com. Tā cena ir EUR 9.09 bez PVN (pasta izdevumi nav iekļauti materiāla cenā).