NVO pārstāvji valsts pārvaldē
Izveidots apkopojums par to, kādas nevalstiskās organizācijas pārstāv sabiedrības intereses sešās valsts pārvaldes konsultatīvajās padomēs.
Tas pieejams šeit.
Jaunais SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA LIKUMS
Likums jau ir pieņemts Saeimā š.g. oktobrī, bet tas stāsies spēkā 2018.gada 1. aprīlī. Likuma mērķis ir balstīts iedzīvotāju vajadzībās – uzlabot dzīves kvalitāti sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām:
  • ◊ cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,
  • ◊ bezdarbniekiem,
  • ◊ maznodrošinātajiem,
  • ◊ ģimenēm ar trīs bērniem un audžuģimenēm,
  • ◊ romiem,
  • ◊ personām ar alkohola, narkotisko vielu azartspēļu utml. atkarības problēmām,
  • ◊ bēgļiem,
  • ◊ jauniešiem līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās,
  • ◊ u.c.
Sociālā uzņēmuma specifika un atšķirība no komercorganizācijas darbības  ir tajā, ka iegūto peļņu nedrīkstēt sadalīt dividendēs, bet tā būs obligāti jāizmanto sabiedriskajam labumam, atbilstoši Statūtos noteiktajiem mērķiem.
 
Ieguvumi uzņēmumam ar sociālā uzņēmuma statusu būs vairāki, piemēram, tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, pašvaldības būs tiesīgas piešķirt īpašuma nodokļa atlaides u.c.
 
Lai arī likums stāsies spēkā tikai nākamgad, organizācijas, kuras vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu, jau var gatavot savu pieteikumu iesniegšanai Labklājības ministrijai. Šādu statusu varēs iegūt ne tikai biedrības un  nodibinājumi, bet jebkura organizācija un institūcija, piemēram, komercsabiedrības (SIA) un pašvaldības.
 
Piešķirt vai nepiešķirt sociālā uzņēmuma statusu lems speciāla komisija – Sociālo uzņēmumu komisija.
 
Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa projektu, kurš ir nodots publiskai komentēšanai.
Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt nevalstisko organizāciju darbības un to pārstāvju ētiskas rīcības un uzvedības kopīgos pamatprincipus, kas palīdzētu ikdienā gan organizāciju vadībai, gan arī iesaistītajām personām rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādām ētikas dilemmām. Jāpiebilst, ka  ētikas kodeksam nav juridiskā spēka, bet rekomendējošs raksturs, tādēļ lielā mērā tas paliek organizāciju vadītāju pārziņā, vai ieviest šos principus, vai vismaz tiekties uz šo principu ieviešanu praksē.
Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas apspriest šī kodeksa saturu savās organizācijās un sniegt argumentētu viedokli par ētikas kodeksa projekta saturu nosūtot to uz e-pastu: kristine@nvo.lv.
 
Reģionālo NVO sadarbības Labie piemēri
Izglītības iniciatīvu centrs ir izveidojis jaunas infografikas par interesantākajiem sadarbības piemēriem starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību. Infografikas skatīt šeit.
D.Zaķe, NVO un MK padomes pārstāve