Valsts budžeta finansējums NVO
 
2016.gada 21. janvārī Latvijā bija reģistrētas un aktīvas 20 662 NVO (avots: Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2015, eLPA). Tiešais valsts budžeta un ES fondu finansējums biedrībām un nodibinājumiem 2017. gadā bija 74.2 miljoni eiro. Papildus valsts budžetam, nozīmīgi finansējuma avoti ir arī publiskās kapitālsabiedrības un pašvaldības, bet šī finansējumu apjoms nav apkopots. 2018.gada budžeta prioritātēs līdztekus “NVO fondam” (400 tūkstoši eiro) valdība plāno piešķirt papildus finansējumu NVO, kuras sadarbojas ar nozaru ministrijām. Plānotais finansu sadalījums ir šāds: Izglītības un zinātnes ministrija – 3,9 miljoni, Kultūras ministrija – 1 miljons, VARAM – 0,8 miljoni, Labklājības ministrijai – 0,3 miljoni, Tieslietu ministrija – 0,1 miljons. Kopā tas ir – 6,5 miljoni. Visi šie valsts budžeta izdevumi (t.sk. prioritātēm) ir vērsti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu – budžeta politikā noteicoša ir finansējuma izlietojuma sasaiste ar radītajām pārmaiņām nozarē. Sīkāks nozaru prioritāšu sadalījums šobrīd sabiedrībai nav pieejams, jo  jaunais 2018. gada valsts budžets publiski gan būs redzams internetā tikai pēc 25. oktobra – pēc pirmā budžeta lasījuma LR Saeimā.
Reforma bērnu antisociālas uzvedības prevencijas jomā
 
Latvijā ik gadu likumu pārkāpj apmēram 10 tūkstoši bērnu! Šobrīd par visiem šiem gadījumiem izmeklēšanu veic policija. Tomēr policija būtu iesaistāma ne vienmēr un ne visos gadījumos, jo tā tomēr ir represīva iestāde. Tādēļ ir nepieciešamas izmaiņas gan likumdošanā, gan sistēmā kā tādā, ieskaitot arī bērnu prevencijas pakalpojumu veidos. Sodīt bērnu nozīmē atriebties cietušajam par to, ka viņš ir cietušais, tādēļ reformas mērķis ir darboties tā, lai bērns būtu sabiedrībai noderīgs nākotnē. Reformas īstenošanai plānotais finansējums ir vairāk kā 40 miljoni eiro. Reformu plānots uzsākt 2023. gadā.
NVO loma šīs reformas kontekstā ir:
1) NVO varēs līdzdarboties reformas ieviešanā (jaunu pakalpojumu izstrāde, to sniegšana, iesaistīšanās pašvaldību sadarbības grupās u.c.);
2) pašvaldības var deleģēt NVO reformas pasākumu īstenošanu.
 
NVO pārstāvji valsts pārvaldē
Memoranda padomes locekļi ar vairākuma balsojumu deleģēja nevalstisko organizāciju pārstāvi līdzdalībai Ministru kabineta komitejas sēdēs – tas būs  Kirils Solovjovs, kurš pārstāv biedrību “Latvijas Studentu apvienība”(LSA). K. Solovjovs ir LSA padomnieks rīcībpolitikas jautājumos un viņa ikdienas darba pienākumi paredz aktīvi sekot līdzi likumdošanas procesiem valstī.
D.Zaķe, NVO un MK padomes pārstāve