Š.g. 31.10. vairāk kā 40 dažādu valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūciju un organizāciju pārstāvji kopīgā sanākšanā vienojās par nacionālās starpnozaru Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai koalīcijas nepieciešamību. Pasākumā piedalījās pārstāvji no LR Saeimas, ministru prezidenta biroja, Pārresoru koordinācijas centra, Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Centrālās Statistikas pārvaldes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Tehniskās Universitātes, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Rīgas domes, Swedbankas, Latvijas valsts mežiem un pārstāvji vairāk kā no 20 nevalstiskajām organizācijām, kā Latvijas Pašvaldību savienība, Zaļā Brīvība, Latvijas Lauku forums, Latvijas Pilsoniskās alianse, kā  arī  daudzi citi.

Iniciatīvas organizatori ir divas biedrības – “Izglītības iniciatīvu centrs” un “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.

Koalīcijas mērķis ir atbalstīt Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu stratēģijās, politikās un aktivitātēs lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Koalīcija plānota kā neformāla sadarbības grupa, kurai pievienoties var ikviens interesents, kas savā jomā darbojas IAM ieviešanā: organizāciju līmenī – valsts un pašvaldību institūcijas, NVO, uzņēmumi u.c. un indivīdu līmenī – eksperti un IAM ideju atbalstītāji.

Kā svarīgākie koalīcijas ilgtermiņa uzdevumi tika noteikti interešu aizstāvības koordinēšana, veicinot sistēmisku starpnozaru politikas risinājumu ieviešanu, un Latvijas IAM prakses popularizēšana starptautiskā līmenī.

Galvenie ieguvumi no dalības koalīcijā būs atbalsts stratēģiskai un politiskai rīcībai, resursu koordinēšana un piesaiste IAM aktivitātēm un prakses popularizēšana starptautiskā līmenī.

Koalīciju veidošana un starpnozaru sadarbība ir viens no veidiem, kā  veicināt Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 19 “Sadarbība mērķu īstenošanai” sasniegšanu.

Pasākums notika starptautiskas iniciatīvas “Bridge47” ietvaros.


Papildinformācija

Jau kopš 2013.gada  Latvijā  tiek īstenotas aktivitātes saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Šo gadu laikā ir izveidojusies pozitīva pastāvīga dažādu pušu sadarbība – kopā īstenoti simtiem pasākumu, kuros caur dažādām prizmām plašas un dažādas mērķa grupas ir guvušas izpratni par IAM. Arī starptautiskā līmenī ir atzinīgi novērtēts Latvijas valsts, kā arī nevalstisko organizāciju ieguldījums.

Koalīcijas veidošanas nepieciešamība:ANO Ģenerālās asamblejas laikā (2018.) tika organizēts blakuspasākums par nacionālo koalīciju un analogu starpnozaru institūciju stiprināšanu, kur piedalījās Vācijas, Somijas, Spānijas institūciju pārstāvji, uzsverot šādu institūciju izveides nozīmīgumu. Ir izveidots arī starptautisks tīkls nacionālajām padomēm ilgtspējīgas attīstības jautājumos, kurā ir reģistrētas 55 valstis, tai skaitā, Lietuva un Igaunija.  Jaundibinātā  nacionālā koalīcija nākotnē plāno pievienoties starptautiskajam tīklam.

Kontaktpersonas:

Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe iic.daiga@gmail.com, 26306704

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare inese.vaivare@gmail.com