Ar atbildību par rītdienu

Projekta mērķis bija stiprināt un izglītot jēkabpiliešus aktīvākai līdzdalībai ģimeņu ar bērniem svarīgos procesos pašvaldības un valsts līmenī.

Projekta mērķauditorija: jaunie vecāki/jaunās ģimenes.
Projektā sasniedzamie rezultāti:
  1. Izstrādāta jauna/inovatīva programma pieaugušajiem/vecākiem;
  2. Izglītoti 55 jēkabpilieši;
  3. Stiprināta jēkabpiliešu izpratne par sabiedrības lomu un ikkatra ietekmi savas un savu bērnu nākotnes veidošanā;
  4. Popularizēta Jēkabpils pašvaldība, kas iniciē un atbalsta pilsoniskas sabiedrības idejas un stiprina savus iedzīvotājus labākai nākotnei.
Projektā plānotās aktivitātes: 
  1. Projekta sākumā tika izstrādāta izglītojoša programma, kurā tika iekļautas dažādas pilsoniskas sabiedrības apakštēmas, piemēram: pilsoniska sabiedrība tavā kāpņutelpā, indivīdu motivācija sadarboties, pilsoniskās sabiedrības praktiskie aspekti. Programmas mērķis bija sniegt papildus zināšanas par tematisko jomu un ierosināt aktīvu domāšanas/analīzes procesu.
  2. Programmas ietvaros tika izstrādātas info lapas, kas atbilst programmas saturam, izplatīšanai plašākai auditorijai ar mērķi informēt pēc iespējas plašāku auditoriju par būtiskākajiem pilsoniskās sabiedrības principiem un iespējām būt aktīviem sabiedrības locekļiem (ne tikai vēlēšanās).
  3. Sadarbībā ar Jēkabpils Izglītības nodaļu tika izveidots projekta dalībnieku saraksts. Viņiem tika organizēti darbsemināri programmas apguvei un praktisku rīcības plānu izstrādei. Nodarbību laikā notika aktīvs dialogs ar dažādu viedokļu apspriešanu, lai rosinātu dalībnieku pašu iniciatīvu būt aktīvākiem, uzņemties līdera lomu utml.
  4. Tika sagatavoti vairāki viedokļu raksti par projekta tematiku. Mērķis iesaistīt plašāku sabiedrību dialogā un rosināt domāšanas maiņu. 
Projekta partneri: biedrība “Izglītības projekti” un Jēkabpils Izglītības nodaļa.
Projekta finansētājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.