Latgale par ilgtspējīgu izglītību un globālo attīstību

Projekta mērķis ir paaugstināt Latgales reģiona augstskolu un izglītības iestāžu kapacitāti iesaistīt Latgales kopienas indivīdus un dažādas sociālās grupas ilgtspējīgas attīstības procesos globālā līmenī un veicināt Latgales ģeogrāfiskās kopienas informētību un izpratni par attīstības sadarbības jomu un veicināt aktīvu līdziesaisti ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Projekta mērķa grupa ir Latgales ģeogrāfiskā kopiena: augstskolu pasniedzēji un studenti, pašvaldību darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji un sociālie partneri (uzņēmēji, NVO).

Galvenās projekta aktivitātes: Eiropas gada attīstībai vēstnieka H.Abu Meri darbība Latgalē ilgtspējīgas/globālās izglītības stiprināšanā; Latgales sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšana un globālo kompetenču attīstīšana; Latgales labās prakses identifikācija un popularizēšana u.c.

Plānotie galvenie rezultāti: uzlabota Latgales ģeogrāfiskās kopienas informētība un izpratne par attīstības sadarbību un ilgtspējīgu attīstību un stiprināta viņu motivācija un griba līdzdarboties; paaugstināta Latgales augstskolu un to sociālo partneru kapacitāte ilgtspējīgas izglītības veicināšanai.

Projekta sadarbības partneri: Daugavpils Universitāte, Ilgtspējīgas izglītības centrs un Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas zinātniskais institūts.